How to Make a Wheel Spin in Blender 2.7 using Add Single Driver

In this post, I will show you how to make a wheel spin in Blender 2.7 using Add Single Driver. Let's see how it can be done.

 

Step 1: You need to download the exercise file

After downloaded, you will see two files: wheel-start-created-by-vandon.com.vn.blend và wheel-end-created-by-vandon.com.vn.blend

Step 2: Open the file wheel-start-created-by-vandon.com.vn.blend, you will see:

Step 3: Select Add (item 1) » Empty (Item 2) » Arrows (item 3) to add a new blank arrow (item 4).

Step 4: Right click on the wheel (item 1) » Enter the key, then right click on the item Y: 90º (item 2) » Select Add Single Driver (item 3).

Step 5: Left click on the Properties icon (item 1) » Select Graph Editor (item 2)

You will see the Graph Editor window as shown below:

 

Step 6: Select Drivers (item 1) » Enter the key to display the View Properties window (item 2).

Step 7: Left click on the Y Euler Rotation (item 1) » In the Type item, select Averaged Value (item 2)  

In the item Ob/Bone, you left click on the cube icon (icon 3) to display a list of objects. In the list, you select Empty (Item 4). After selected, you will see the text Empty in the item Ob/Bone (item 5).


Subscribe YouTube

 

Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....