vandon.com.vn

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu cách xóa bỏ một đối tượng trong Blender 2.7. Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu cách xóa các điểm (Vertices), cạnh (Edges) và các mặt (Faces).

Bạn có một khối trụ và bạn muốn loại bỏ nhanh các mặt trên hoặc dưới của một khối trụ, mà không phải chọn lần lượt từng mặt một? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết cách thực hiện thủ thuật đó trong bài viết này.